Privacybeleid/privacyverklaring en algemene voorwaarden:


Privacybeleid

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. 


In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: 


Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door je Cookie-instellingen aan te passen.


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

Privacy Verklaring:

In de privacy Verklaring wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door “Yin Yoga Corinne”.

Privacy – Verklaring van “ Yin Yoga Corinne” te Leek.

Hier vind je de privacy verklaring van “Yin Yoga Corinne” te Leek. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door “Yin Yoga Corinne”.

Inhoud
1. Yin Yoga Corinne
2. Doel gegevens
3. Welke gegevens worden verwerkt
4. Opslagperiode
5. Beveiliging
6. Jouw rechten
7. Plichten 

1.         Yin Yoga Corinne

Je leest op dit moment de privacy verklaring van “Yin Yoga Corinne”. “Yin Yoga Corinne” is een yogastudio in Leek waar wekelijks Yin Yoga lessen worden gegeven. Naast de wekelijkse lessen is er een aanbod van workshops e.d. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door “Yin Yoga Corinne” verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door “Yin Yoga Corinne”, neem dan gerust contact op [email protected]  | 06-23975530 | Baroklaan 18 | 9351 TR | Leek | Btw. NL00000000B01| KVK Nr. 999999999| “ Yin Yoga Corinne “  is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Corinne Luth-Hagemeijer.

 

2.         Doel Gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door “Yin Yoga Corinne”. Deze worden hieronder toegelicht.

1.     Het afhandelen van jouw betaling.

2.     Verzenden van onze nieuwsbrief en/of onze reclamefolder.

3.     Je telefonische of via mail te kunnen informeren over wijzigingen in en uitvoering van onze diensten en/of producten.

4.     “Yin Yoga Corinne” verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3.         Persoonsgegevens die wij verwerken:

“Yin Yoga Corinne” verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten/producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Door ons worden de hieronder in het overzicht vermelde gegevens verwerkt:

1.     Voor- en achternaam.

2.     Adresgegevens.

3.     Telefoonnummer.

4.     E-mailadres.

5.     IP adres.

6.     Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt door te reageren op onze website, via mail, telefoon of op enige andere manier van correspondentie.

4.         Opslagperiode:

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door “Yin Yoga Corinne”, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

5.         Beveiliging:

“Yin Yoga Corinne” neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van "Yin Yoga Corinne" maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door "Yin Yoga Corinne" verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met "Yin Yoga Corinne" op via [email protected]

6.         Rechten:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. “Yin Yoga Corinne” zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook onderaan het identiteitsbewijs zwart) dit ter bescherming van privacy. “KopieID”  van de rijksoverheid is hiervoor een ideale tool.

7.         Plichten:

“Yin Yoga Corinne” verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van “Yin Yoga Corinne” via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan “Yin Yoga Corinne” de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met “Yin Yoga Corinne” met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (bijvoorbeeld voor het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. “Yin Yoga Corinne” behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer “Yin Yoga Corinne” dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van “Yin Yoga Corinne” te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch vragen? Neem gerust contact op via [email protected]

Wijziging van deze privacyverklaring 

“Yin Yoga Corinne” behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer je deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, ben je van deze wijzigingen op de hoogte. 


Algemene voorwaarden

Artikel 1. 

Eigen risico en aansprakelijkheid

 

1.1.

Het deelnemen aan de lessen, workshops, cursussen of andere activiteiten is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

 

In de volgende gevallen mag u geen Yin Yoga beoefenen:

- Acute klachten, minder dan vijf dagen geleden ontstaan.

- Bij vers littekenweefsel (op het lichaamsdeel waarop de Yin Yoga houding  
  betrekking heeft).

 

1.2 

“Yin Yoga Corinne” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of 

immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer. 

 

1.3 

“Yin Yoga Corinne” is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of 

schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer. 

 

1.4 

Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van “Yin Yoga Corinne”, dienen te worden vergoed. 

 

Artikel 2: 

Tienrittenkaart en losse lessen

 

2.1 

De deelnemer koopt een leskaart waarmee hij kan deelnemen aan de lessen die bij “Yin Yoga Corinne” worden gegeven. 

 

2.2 

Een leskaart van “Yin Yoga Corinne” is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

 

2.3 

De geldigheid van een 10-rittenkaart is 12 weken.

 

2.4

Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen binnen de geldigheid van de kaart door o.a. ziekte, vakantie of overige redenen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld. 

 

2.5

Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk een uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald, mits de les wordt ingehaald binnen de geldigheid van de rittenkaart.

 

2.6

Bij langdurige ziekte kun je contact opnemen met “Yin Yoga Corinne” zodat een regeling getroffen kan worden.

 

Artikel 3: 

Betaling

 

3.1 

De betalingen aan “Yin Yoga Corinne”, zoals van de rittenkaart, proefles of workshop, geschiedt contant of door overschrijving.

 

3.2

De tarieven van de lessen, workshops, cursussen of andere activiteiten staan vermeld op www.yinyogacorinne.nl

 

Artikel 4: 

Matten en materiaal

 

4.1

Bij het beoefenen van de lessen is deelnemer verplicht gebruik te maken van een 

mat. Een handdoek op de mat is gewenst. Matten zijn aanwezig bij “Yin Yoga Corinne”.

 

4.2

Alle materialen die gebruikt worden tijdens de lessen (zoals bijv. Matten, meditatiekussens, dekens, blokken etc) blijven eigendom van “Yin Yoga Corinne”.

 

Artikel 5: 

Feestdagen, vakantie en annulering lessen

 

5.1 

Op feestdagen is “Yin Yoga Corinne” gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, website. 

 

5.2 

Sluiting van de studio wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per 

e-mail en website.

 

5.4

Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) zal “Yin Yoga Corinne” haar best doen om deelnemers te informeren (via mail, telefoon).

 

5.5

Yogalessen die komen te vervallen kunnen op andere tijdstippen worden ingehaald dit heeft geen nadelig invloed op de geldigheid van de rittenkaart.

 

Artikel 6: 

Uitsluiting

 

6. 1

“Yin Yoga Corinne” heeft het recht deelname van een deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

6.2

“Yin Yoga Corinne” heeft het recht een deelnemer de toegang aan de lessen, zonder opgave van reden, te weigeren.

 

Artikel 7: 

Wijzigingen

 

“Yin Yoga Corinne” behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

 

Artikel 8:

Geschillen

 

Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden indien mogelijk in onderling overleg opgelost. Wanneer dit niet mogelijk is, kan een juridische weg worden ingeslagen.

 

Artikel 9: 

Acceptatie Algemene Voorwaarden

 

Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden